НАЧАЛО

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Димитровград“

Община Димитровград кандидатства с проект:„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград“  по Приоритетна ос 5:Техническа помощ, операция5.3.„Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“. Проекта е одобрен за финансиране съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/010  от 20.12.2013 г. Максималната обща сума на проекта е 497 820 лв. и продължителност 20 месеца.

 

Решение на РИОСВ Хасково - изтегли от тук

 

Login Form