ЗА ПРОЕКТА

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Димитровград“

Основната цел на проекта е чрез политиката на координиране на проесранствени, секторни и времеви аспекти на основните области от градското развитие да се постигне икономическо и социално възстановяване и развитие на град Димитровград и повишаване качеството на живот с времеви хоризонт до 2020 г.

Специфични цели на проекта:

  • Да се определи Визия за развитието на  град Димитровград до 2020 г.;

  • Да се идентифицират градски зони за развитие;

  • Да се осигури планова основа за устойчиво развитие на гр. Димитровград чрез изработването на ИПГВР;

  • Да се подобри икономическото, социалното и екологично състояние на градската територия на град Димитровград.

 Дейности по проекта и изпълнители:

За изпълнението на проекта са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Екип за управление на проекта;

Дейност 2:Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители на дейностите;

Дейност3:Провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори;

Дейност4: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – определен е изпълнител ДЗЗД „СИТИ ПЛАН 2020“;

Дейност5: Осигуряване на информация и публичност – определен е изпълнител „Нюзмедиа груп“ ЕООД

Дейност6:Извършване на одит по проекта – определен е изпълнител „Легал“ ЕООД;

Дейност7: Управление и отчитане на проектното предложение.

Индикатор за измерване на резултатите от изпълнението на проекта: - разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – 1 брой;

Изпълнение

В резултат от проведената обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП е определен изпълнител- ДЗЗД „СИТИ ПЛАН 2020“ за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Димитровград. Съгласно сключения договор и техническата спецификация към него изпълнителят - ДЗЗД „СИТИ ПЛАН 2020“ е предвидено да извърши:

•             Дейност 1 - Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен аспект и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове;

•             Дейност 2 - Формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.;

•             Дейност 3 - Провеждане на обществени обсъждания;

•             Дейност 4 - Определяне на зони за въздействие на ИПГВР – до 3 броя;

•             Дейност 5 - Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР;

•             Дейност 6 - Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на обособените зони;

•             Дейност 7 - Идентифициране на целеви групи, заинтересовани страни, инвеститори, партньори и др.;

•             Дейност 8 - Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната;

•             Дейност 9 - Изготвяне на бюджет на ИПГВР;

•             Дейност 10 - Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

•             Дейност 11 - Изработване на ПУП или проект за изменение на ПУП на зоните, включени в ИПГВР

Община Димитровград е предвидила и Дейност 12 - Преценка от необходимостта от екологична оценка, съгласно ЗООС и оценка за съвместимост, съгласно ЗБР. Изпълнителят на тази дейност е предвиден да бъде различен   и независим от изпълнителя на ИПГВР.

Документи

За извършване на анкетно проучване сред населението за изготвяне на целеви и проблемен анализ, Изпълнителят на ИПГВР е изготвил образци на Анкети, които можете да намерите публикувани на интернет страницата.

Login Form