АНКЕТА СРЕД ГРАЖДАНИТЕ НА ГР. ДИМИТРОВГРАД

            Обединение „СИТИ ПЛАН 2020” проучва мнението на гражданите относно „Интегриран план за градско възстановяване и развитие” на гр. Димитровград. Целта на този план е трайното подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното състояние на града. Тази анкета Ви дава възможността да участвате в развитието и модернизацията на Димитровград, като споделите своето лично мнение. Резултатите от проучването ще бъдат използвани за определяне на приоритетните зони за развитие и ще насочат експертите към неотложните проблеми в града.

          Отговори на въпросите можете да давате като маркирате този отговор, който отговаря на Вашите виждания. За някои въпроси можете да посочите повече от един отговор. Ще се радваме да заявите своята активната гражданска позиция чрез попълване на анкетата.

1. Според Вас кои три области трябва да са с приоритет при бъдещото развитие на град Димитровград? *
Икономическо развитие /подкрепа и стимулиране на бизнеса и повишаване на квалифицията на работната ръка/
Социална интеграция /борба с безработицата и дискриминацията и създаване на равни възможности/
Околна среда, отдих и спорт /намаляване нивата на замърсяване, подобряване на сметосъбирането, създаване на нови озеленени зони за отдих,обновяване на спортни площадки и съоръжения и създаване на нови такива
Сраден и жилищен фонд – енергийна ефективност /обновяване и саниране на съществуващия сграден фонд, околоблокови пространства/
Историческо нас
 Друго:... :  
2. Кои според Вас са най-сериозните проблеми на град Димитровград? *
Лоша транспортна достъпност /вкл. състоянието на пътищата и възможностите за предвижване/
Демографска структура на града
Лошо състояние на зелената система
Слаба социална дейност и подпомагане
Липса на паркоместа и подходящи места за гариране
Безработица
Лоша интеграция на малцинствата
Липса на детски площадки и места за спорт и рекреация
Лошо състояние на детските градини и училищата
Ниско качество на медицинското обслужване
Сигурност
 Друго:... :  
3. В коя част на града живеете? /не точен адрес, а зона – квартал/ *
4. Кои са основните проблеми на средата, в която живеете? *
Отдалечеността от работното място
Липса на обекти на образованието в близост /детски градини, училища/
Липсата на спокойствие¬ и чистота
Липсата на места за спорт и отдих /вкл. детски площадки и близостта до градските паркове/
Лошо състояние на техническата инфраструктура /улици, тротоарни и алейни настилки/
Неподдържани междублокови пространства
Непригодена среда за живот за хората с увреждания
Липсата на обекти на общественото обслужване /магазини, кафенета и др./
Престъпност
 Друго:... :  
5. Какъв основен транспорт използвате за предвижване в града? *
Личен автомобил
Мотор
Обществен транспорт
Ходя пеша
Карам колело
6. Има ли нужда от изграждането на велоалеи в града? *
Да. Редовно карам колело и имам проблеми с предвижването.
Да. Ако има бих ги използвал.
Не. Редовно карам колело и нямам проблеми с предвижването.
Не. Никой не би ги ползвал.
7. Кои дейности трябва да са с приоритет в икономическото развитие на града? *
Реконструкцията на съществуващи неизползвани или неефективно използвани производствени зони
Подготовката на свободни терени, отредени за производствени дейности, за да се стимулира икономическата активност в тях
Привличане на инвеститори чрез представянето на предимствата на средата и производствените дейности, които благоприятстват те
Стимулиране на местния бизнес
 Друго:... :  
8. Кои територии в града според Вас се нуждаят от спешно благоустрояване? *
9. Какви благоустройствени дейности смятате, че са необходими за посочените горе територии? *
Допълнителни коментари
Login Form