АНКЕТА СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА В ГРАД ДИМИТРОВГРАД

Уважаеми Представители на бизнеса, град Димитровград,                       

Обръщаме се към Вас, за да разберем доколко Вие, участниците в икономическия живот на град Димитровград, сте свързани с града и помежду си, как да се подобрят условията за бизнес в града, бихте ли желали да се включите в неговото развитие и по какъв начин? Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на уебсайта на проекта и ще бъдат използвани при изготвяне на ИПГВР на град Димитровград.

Анкетата е напълно анонимна!

1. В кой сектор/отрасъл развива дейност Вашата фирма? *
Селско и горско стопанство, рибарство?
Лека промишленост
Тежка промишленост
Строителство и благоустройство
Транспорт и комуникации
Енергетика
Търговия
Компютри и софтуер
Туризъм
Финанси и застраховане
Юридически услуги
Сигурност
Здравеопазване
Образование
Културни индустрии
2. Откога съществува Вашата фирма? *
По-малко от 1 година
Между 2 и 3 години
Между 4 и 6 години
Между 7 и 10 години
Над 10 години
3. Какъв е броят на заетите във Вашата фирма? *
По-малко от 10
От 11 до 49
От 50 до 249
Повече от 250
4. Кои са основните фактори, които пречат на бизнеса в град Димитровград? Моля отбележете по един отговор на всеки ред *
Не пречат По-скоро не пречат Пречат донякъде Пречат много Не зная/не мога да отговоря
Непознаване на политическите и законови нормативи
Лоша инфраструктура
Липса на качествена работна сила
Високи разходи за работни заплати
Високи разходи за спедиция
Липса на свободни терени за строителство
Липса на основни услуги за бизнеса
5. Според Вас кои стопански сектора/отрасъла имат най-голям потенциал за успешно развитие в град Димитровград? Можете да посочите повече от един отговор. *
Селско и горско стопанство, рибарство
Лека промишленост
Тежка промишленост
Строителство и благоустройство
Транспорт и комуникации
Енергетика
Търговия
Компютри и софтуер
Туризъм
Финанси и застраховане
Юридически услуги
Сигурност
Здравеопазване
Образование
Културни индустрии
6.На кой сектор или комбинация от сектори за развитие трябва да заложи ИПГВР на град Димитровград? Моля, посочете по един отговор на всеки ред. *
СЕКТОРИ
Не е водещ По-скоро е водещ Водещ Не зная/не мога да отговоря
Промишленост и преработка
Културно наследство
Туризъм
Друго
7.Как оценявате потенциала за иновации на малките и средни предприятия в град Димитровград? *
1. Ниска
2. По-скоро ниска
3. Средна
4. Висока
5. Не зная/ Не мога да отговоря
8. Клъстерите са взаимосвързани предприятия, научни институти и други организации от даден регион/град. Те взаимодействат помежду си с клиенти и доставчици. Това сътрудничество им позволява да използват съвместно инфраструктура, трудови пазари, финансови и други услуги, да внедряват иновации и по този начин да повишават конкурентоспособността си. *
Във връзка с това, съгласни ли сте със следното твърдение: В град Димитровград има потенциал за развитието на клъстери!
1. Не
2. По-скоро не
3. По-скоро да
4. Да, определено
5. Не зная/ Не мога да отговоря
9. Според Вас, в кои три сектора/отрасъла е най-вероятно да възникне инициатива за създаване на клъстери в град Димитровград? Моля, посочете до три отговора! *
Селско и горско стопанство, рибарство?
Лека промишленост
Тежка промишленост
Туризъм
Финанси и застраховане
Юридически услуги
Сигурност
Строителство и благоустройство
Транспорт и комуникации
Енергетика
Търговия
Компютри и софтуер
Здравеопазване
Образование
Културни индустрии
 Друг сектор, моля посочете... :  
10. Склонни ли сте да участвате в ПЧП в проект на община Димитровград? *
1. Не
2. Може би
3. Да, ще участвам
4. Не зная/не мога да отговоря
11. За какъв проект бихте участвали в Публично-частно партньорство с община Димитровград? Моля опишете: *
12.Считате ли, че разработването на ИПГВР на град Димитровград, ще подобри условията за бизнеса? *
1. Не
2. По-скоро не
3. По-скоро да
4. Да, ще подобри
5. Не зная/ Не мога да отговоря
Login Form